กสอ.ชี้5ปัจจัยดึงเอสเอ็มอีไทยขาดการเข้า ถึงงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมมุ่งปลดล็อ กงานวิจัยออกขายจริงในตลาดผ่าน”ตลา ดต่อยอดนวัตกรรม”หวังสร้างจุดยืนให้ผู้ประกอบการ 

กสอ. แนะเอสเอ็มอีไทยต้องใส่ใจนวัตกรรม 3 รูปแบบ พร้อมโชว์ 50 ผลงานวิจัยฝีมือคนไทยผ่านโครงการรีเสิร์ชคอนเน็ค มูลค่ารวมกว่า 60 ล้านบาท 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้ 5 ปัจจัยหลักที่ทำให้เอสเอ็มอีไทยยังไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาธุ รกิจด้วยนวัตกรรมและงานวิจัยได้ ได้แก่ 1. การขาดองค์ความรู้ 2. ขาดเงินทุน 3. เครือข่ายเชื่อมโยงต่างๆ 4. ขาดกำลังคน และ 5. การกระจุกตัวของการพัฒนานวัตกรรมที่ส่วนใหญ่ยังอยู่แค่ในระ ดับส่วนกลาง พร้อมเผยผู้ประกอบการที่อยากเติบโตต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย 3 ด้าน คือ การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นสิ่งใหม่และไม่คุ้นเคย นวัตกรรมที่เกี่ยวกับกระ บวนการผลิต และ การพัฒนางานวิจั ยและนวัตกรรมทางการตลาด อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความตระ หนักและกระตุ้นให้เอสเอ็มอีมีการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมให้มากขึ้น กสอ. จึงได้จัดกิจกรรม ” Research Connect หรือตลาดต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสา หกรรม ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และ นวัตกรรมระหว่างผู้พัฒนาและผู้ประกอบการ พร้อมต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยได้นำ 50 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน 4 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูป กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มการแพทย์และสุขภาพ และ กลุ่มซอฟต์แวร์และดิจิทัล มานำเสนอแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสร้างโทเดลธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์ นวัต กรรม และ เทคโนโลยี หรือ Innovation Driven Economy นับเป็นสิ่งสำคัญนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ก้าวนำคู่แข่งและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเท่าทันสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีเริ่มมีกา รตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวพร้อมนำมาสร้างสรรค์เป็นบริการและสินค้าใหม่ๆสามารถเพื่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยวิธีการและรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม และ ยังเป้นแนวทางให้ธุรกิจสามา รถอยู่รอดได้ภายใต้ภาวะการแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 

นายกอบชัย กล่าวเสริมว่า เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เอสเอ็มอีเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาธุรกิจจากเดิมเป็น การขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมให้มากที่สุด ล่า สุด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงได้จัดกิจกรรม ” Research Con nect หรือตลาดต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม ” ขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยว ข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างผู้มีเทคโนโลยี อาทิ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิจัยผู้ถือครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทา งปัญญาและผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเอกชน บุคคลทั่วไป เพื่อนำไปสู่การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มนี้ ถือเป็นสาขาอุตสาหก รรมที่มีแนวโน้มเติบโตและสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลในอนา คต และ ยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท    

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *