จังหวัดปทุมธานีเปิดตัวนวัตกรรมอาหารปทุมธานี 2562 พร้อมยกขบวนผลิตภัณฑ์อาหารนับ 100 ราย การ โชว์ศักยภาพเมืองนวัต กรรมอาหาร ในงาน ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร ” Pathum Thani Food Innopolis ” ชั้น G เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม 

จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ยกขบวนสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารนับ 100 ราย การ โชว์ศักยภาพเมืองนวัต กรรมอาหาร ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารของจังหวัดปทุม ธานี ผ่านการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมอาหารต้นแบบ 10 รายการ และ ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการปรกวดนวัตกรรมอาหารปทุมธานี 2562 จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ 

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ” ปทุม ธานี เมืองนวัตกรรมอาหารPathum Thani Food Innopolis ว่า จังหวัดปทุมธานี ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอันมาก จากหัวเมืองเก ษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่โดดเด่น สู่เมืองแห่งการค้า การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอากและการตลาด ของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ กลายเป็นเมืองศูนย์ กลางการศึกษาวิจัย และ พัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาค พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในธุรกิจขนา ดกลางและขนาดย่อม มีการกระจายตัวของนิคมอุตสาหกรรมและโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ 
นำไปสู่การพัฒนาถนนหนทาง เกิดย่านอุตสาหกรรมใหม่ในเขตรังสิต มีศูนย์การค้าและสถาบันการศึกษาสำคัญเกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย จังหวัดปทุมธานี ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ สนองตอบวิสัยทัศน์ของเมือง มุ่งสร้างความเจริญเติบโตทางเศร ษฐกิจ ส่งเสริมการศีกษาวิจัย และ พัฒนาเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพ

นโยบาย ” Pathum Thani City Of Innovation ” และ ” Pathum Thani Market 4.0 ” เป้นนโยบายสำคัญของจังหวัดปทุมธานี ที่จังหวัดปทุมธานีผลักดันและขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาสินค้าด้วยนวั ตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี ให้ตอบสนองความต้อง การของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่มีความต้องการอุป โภคและบริโภคสินค้าด้านนวัตกรรม เพิ่มมากขึ้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปัจจุ บัน รวมถึงการตอบโจ ทย์สังคมผู้สูงอายุที่หันมาบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และ หาซื้อได้สะดวกสบาย

ด้านนางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงาน ” ปทุมธานี เมื องนวัตกรรมอาหาร ” ว่าการจัดงาน ” ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร ” สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุม ธานี ได้รับงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ดำเนินโค รงการเสริมสร้างศักยภาพ เมืองนวัตกรรมอาหารปทุมธานี ( Food Innopolis ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยนวัตกรรม และ เทคโนโลยีตามหลักการตลาดนำการผลิต2. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเชิงธุรกิจให้กับทางผู้ประกอบการ

ซึ่งการจัดงาน ” ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร ” ในครั้งนี้ กำ หนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น G เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์ศักย ภาพสินค้านวัตกรรมอาหาร ของจังหวัดปทุมธานี โดยได้นำผู้ประกอบการด้านอาหารชั้นแนวหน้าของจังหวัดกว่า 60 คูหา มาร่วมแสดงศักยภาพของนวัตกรรมอาหาร ผ่านการออกบู๊ธจำหน่ายสินค้าต่างๆแล้ว สำนักงานฯ ยังได้จัดกิจกรรมการประกว ดผลงานนวัตกรรมอาหารปทุมธานี 2562 หรือ Pathum Thani Food Innopolis Contest 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้เชิญชวนให้เกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่สนใจได้ส่งผลงานนวัตกรรมอาหารเข้าประกวด