ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)

มหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี รวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณ ภาพระดับประเทศ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานที่สุดแห่งมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “ORTORKOR SM ART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) สร้างไอคอนตลา ดสดต้นแบบ ที่รวบรวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ การันตีคุณ ภาพด้วยมาตรฐาน อ.ต.ก. พร้อมเผยโฉมสินค้านวัตกรรมการเกษตร และตลาด อ.ต.ก. ในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ตื่นตาตื่นใจกับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร กว่า 212 บูธ พร้อมพบกับ ‘Ortorkor Sm art Pavilion’ พื้นที่แสดงศักยภาพ ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ พัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าภายใต้แบรนด์ Best of Ortorkor ค้นหาคู่ค้า-สร้างโอกาสเติบโตสู่ภาคธุรกิจในการเจรจาธุรกิจ และเปิดโอกาสเพิ่มพูนความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ขยายขีดความสามารถให้กับเกษตรกรไทย บนเวทีอบรมสัมมนา, เสวนา, เวิร์คช็อป และสนุกสนานกับการแสดงและกิจกรรมมากมายตลอด 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 เวลา 11.00-21. 00 น. ณ อิมแพค ฮอลล์ 7 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ประธานในพิธีเผยว่า ปัจจุบันตลาดการซื้อขายออนไลน์มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด โด ยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าอาหาร และผลิตผลิตทางการเกษตร ที่นับว่ามีศักยภาพสูงมากในการซื้อขายทาง E-Commerce และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งพัฒนาเกษตรกรให้สอดรับกับความเติบโตของตลาด ด้วยการนำแนวคิด “เกษตรอัจฉริยะ” หรือ “SMART AGRICULTURE” มาเป็นกล ไกสำคัญในการยกระดับสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิม ไปสู่สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่หรือเกษตรกรรม 4.0

การทำเกษตรอัจฉริยะเป็นการทำเกษตรที่มีการวิเคราะห์สภาพพื้นที่มุ่งเน้นการเพิ่มประ สิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉ ริยะบนพื้นฐานงานวิจัยในการควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการพั ฒนาเกษตรกรและบุคลากรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer ที่มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับสังคมเกษ ตรกรรมของไทยในระยะต่อไป โดยนอกจากการพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร และทักษะของเกษตรกร ในการทำการเกษตรอัจฉริยะซึ่งนับเป็นการพัฒนาในส่วนของต้น น้ำและกลางน้ำแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเพิ่มโอกาสทางการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริ โภคในยุคดิจิทัลให้กับเกษตรกรไทย ด้วยการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสู่การซื้อขายระ บบออนไลน์ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาในส่วนที่เป็นปลายน้ำอีกด้วย

บู๊ธผลิตภัณฑ์ ข้าวตัง แบรนด์ ” สุคันธา ” จากจังหวัดเพชรบุรี

การจัดงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 จึงถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรและคนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการปรับตัวร่วมไปกับทิศทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป”

ผลิตภัณฑ์กุ้งอบกรอบและกุ้งกรอบสมุนไพร แบรนด์ ” โอคุง ”

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยว่า “ ORTORKOR SMART EXPO 2019 ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) ” เป็นมหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี จัดโดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อตั้งเป้าหมายให้เป็นตลาดสดต้นแบบ ที่ยึดแนวคิดของตลาดสดผสานเข้ากับเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ภายในงานพบกับพื้นที่จัดแสดงสุดยอดสินค้านวัตกรรมเกษตรคุณภาพ มาตรฐาน อ.ต.ก. เทคโนโลยี ศักยภาพ และ บริ การของตลาด อ.ต.ก. ในยุค 4.0 ใน ORTORKOR SMART PAVILION ไฮไลท์หนึ่งขอ งงานที่แบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ โซน Introduction จัดแสดงภาพรวมของตลาด อ.ต.ก. พร้อมฉายภาพยนตร์ เพื่อสื่อสารภาพแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรในยุค 4.0, โซน Ortorkor 4.0 จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรูปแบบ Display Mini Ortorkor รวมถึงสินค้าเกรดคุณภาพ การันตีมาตรฐานระดับ Best Of Ortorkor พร้อมแสดงจุดจำลองการใช้งานแอพพลิเคชั่น ‘ปลูกเองขายเอง’ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเกษตรกรผู้ผลิตได้โดยตรง จองผลิตผลทางการเกษตรได้จากต้น และ โซน Bu siness Matching ที่เปิดพื้นที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ พัฒนาสู่ความร่วมมือทางธุรกิจอย่างมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป           

ภายในงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 มีการจัดแสดงสุดยอดสินค้าการเกษ ตรคุณภาพระดับประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าตลาดสดต้นแบบ ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค เป็น 6 โซน รวม 212 บูธ แบ่งเป็น โซน Siam Orchids Centre ศูนย์รวมพันธุ์กล้วยไม้งามหลากหลายสีสันจากทั่วประเทศ, โซนสินค้าหัตถกรรม ศูนย์รวมสิน ค้าศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศไทย อาทิผ้าไทย งานปัก เครื่องสา น, โซนผักและผลไม้ ขายสินค้าผักและผลไม้สดใหม่ มีคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประ เทศ, โซนสินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรที่น่าสนใจมาก มายให้เลือกสรร, โซนสินค้าออแกนิค ขายผลิตภัณฑ์และสินค้าปลอดสารพิษ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภคและธรรมชาติ 100% และ โซน Food Village อาหารปรุงสำเร็จขึ้นชื่อ รสชาติอร่อยจากทุกภาคทั่วไทย

บู๊ธผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เผาโบราณ แบรนด์ “แม่เฒ่าเอียด “

นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 คือการรวบรวม  สุดยอดองค์ความรู้ ขยายขีดความสามารถเกษตรกร ภายใต้แนวคิด “ติดปีกเกษตรกรไทย ก้าวไกล ในยุค 4.0” บนเวทีอบรมสัมมนา เสวนา แลกเปลี่ยนควา มรู้ และตัวอย่างความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกร โดยวิทยากรผู้เชี่ยว ชาญในแขนงต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตร, การประกอบธุรกิจ, การตลาด,การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาเป็นผู้บรรยายภายในงาน  และพบกับกิจกรรมเวิร์คช็อปสาธิตฝึกอาชีพ พร้อมสนุกสนานไปกับการแสดงและกิจกรรมมากมายตลอด 4 วันเต็ม

“การพัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างตลาดสดต้นแบบทางเลือกให ม่แก่ผู้ซื้อเท่านั้น แต่ตัวผู้ขายอย่างเกษตรกรก็ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีไม่แพ้กั นทั้งการสร้างสรรค์โอกาสเพื่อการเรียนรู้ด้านการตลาด, การเพิ่มพูนทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ การสร้าง แรงบันดาลใจ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคที่สำคัญมหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในครั้งนี้ จะเป็นเหมือนโอกาสในการขยายตลาดสิน ค้าเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกร ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ  แก่อุตสาหกรรมการเกษตร และยังช่วยเผยแพร่สินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไป” นายกมลวิศว์ กล่าวทิ้งท้าย

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมแพะสเตอร์ริไลส์ 100 % แบรนด์ ” MyMilk ”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับที่สุดแห่งมหกรรมสินค้าเกษตรแห่งปี ในงาน “ORTORKOR SM ART EXPO 2019” ในวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ อิมแพค ฮอลล์ 7 เวลา 11.00-21.00 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-640-8013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *