Dip – OTOP Success Case 4.0

กสอ. ดึงอัตลักษณ์ชุมชน โชว์ผลสำเร็จอัพเกรดสินค้าโอทอปสู่อุตสาหกรรม 4.0 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( กสอ.) โชว์ผลสำเร็จการพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปก้า วสู่อุตสาหกรรม 4.0 ( OTOP To Industry 4.0 Development Project ) ภายใต้โค รงการขับเคลื่อนโครง การ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์เข้ากับเทคโน โลยีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพิ่ มยอดขายบนสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมม อบรางวัลผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น ( Suc cess Case ) ปลื้มดำเนินโครงการ 3 ปี อบรมผู้ประกอบการกว่า 1,500 ราย สร้างยอดขายรวมกว่า 40 ล้าน 

นายจารุพันธ์ จารโยภาส
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในยุคที่เทคโน โลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อและบริการได้เพียงปล ายนิ้วสัมผัส ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญกับการทำตลาดออนไลน์ มากขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการสินค้าโอทอป ซึ่งเป็นสินค้าจากภูมิ ปัญญาของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่นที่มีอัตลัก ษณ์เฉพาะตัว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโอทอป ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ( OTOP TO Industry 4.0 Develop ment Project ) หรือ OTOP 4.0 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปให้สามารถนำทักษะ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารกิจการและพัฒนาช่องทางการตลสดให ม่ ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ โดยเฉพาะช่องทางการตลาดในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ( Social Network ) ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จัดทำเรื่องราวภูมิปัญญา ( Story Marketing ) การใช้แอพพลิเคชั่นในการออกแบบตกแต่งภาพเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ สร้างความแตกต่างในลัก ษณะรูปแบบ Content Marketing และ อำนวยความสะดวกในกา รบริโภคได้ง่ายขึ้น 

ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งแบรนด์
Sawasdee
ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งแบรนด์
Sawasdee

รับมอบรางวัล
Best Creative Award
ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งแบรนด์
Sawasdee

รับมอบรางวัล
Best Creative Award

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว โดย 3 ปีที่ผ่า นมา มีผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 1,500 ราย สามา รถขายสินค้าบนตลาดออนไลน์และยอดขายรวมกว่า 40 ล้านบาท ผ่านระบบ E – Commerce อาทิ เว็บไซต์ E – bay , Alibaba , Lasada รวมถึงเว็บไซต์ digitalotop-dip ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ และ ในปี พ.ศ. 2562 นี้ มีการกำ หนดหลักสูตรที่มีความเข้ มข้นและเน้นการลงมือปฎิบัติจริง มีวิทยากรให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินโครงการ โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการโอทอปที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนมกราคมเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น จำนวน 504 ราย จากนั้นทำ การคัดกรองผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเพื่อเข้ารับการอบรมในหลัก สูตรเข้มข้น จำนวน 160 ราย และ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประ กอบการที่มีผลการพัฒนาดีเด่นจำนวน 20 ราย รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีผลต่อการพัฒนาดีเด่นให้นำเสนอผลงานเข้าร่วมการปร ะกวดแข่งขันซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 20 รางวัล ประ กอบด้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 10 รา งวัล และ รางวัล Best Award จำนวน 10 รางวัล ” โครงการนี้ มีผู้ประกอบการโอทอปที่สนใ จด้านการทำตลาดออนไลน์ รวมถึงการทำวีดีโอเพื่อเป็นสื่อโฆษณาออนไลน์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างสื่อออนไลน์ ภายใต้การให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทา งจนเกิดเป็นผลงานการออกแบบที่มีความสมบูรณ์ ทั้งภาพและเสียง สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ในการนำเส นอสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการนำผลิตภั ณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ้นมาสร้างเรื่องราวให้เป็นที่สนใจและประ ชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อออนไลน์ จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า ขยายตลาด และนำมาสู่การเพิ่มยอดขายในอนาคต เกิดผลดีเชิงเศรษฐ กิจในภาพรวมของประเทศ ” นายจารุพันธ์ กล่าว 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *