งานร่วมลงนามในสัญญาระหว่างบริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central Lab Thai) กับ บริษัท Ccic จากประเทศสาธารณประชาชนจีน และ ร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ ” พลิกวิกฤตสู่โอกาส เตรียมความพร้อมไปจีน ” (หลังปลดล็อค Covid – 19)

คุณปกรณ์ ตั้งพาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมเสวนาในหัวข้อต่างๆ
– ” เข้าใจการทำตลาดและสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าไปจีน โดย ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน และ หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน และ หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเท

– ” พูดคุยด้านมาตรฐานทางห้องปฎิบัติการกับสินค้าส่งออกไปจีน โดย ดร.วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
ผู้อำนวนการศูนย์ตรวจศูนย์ตรวจและประเมินและรับรองระบบ
บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

Mr. Liu Hua Lyu
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด

– ” สาธิตการตรวจสอบการควบคุมมาตราฐานสินค้าผ่านระบบ
QR Code เพื่อส่งออกไปแต่ละมณฑลของประเทศจีน
โดย Mr. Liu Hua Lyu
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปกรณ์ ตั้งพาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด

– ” ถอดประสบการณ์การทำธุรกิจส่งออกสินค้าไปจีน
โดย คุณปกรณ์ ตั้งพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด

และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ( MOU ) ทั้ง 3 หน่วยงานระหว่าง บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด และ มหาวิทยาลัยกรุง เทพ