คุณนภัสนลิน วีรณรงค์ชยกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว จำกัด

ชื่อบริษัท

บริษัท ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว จำกัด

ชื่อผู้บริหาร

คุณนภัสนลิน วีรณรงค์ชยกุล

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจ    

ผู้ผลิตแกนกระดาษและหลอดกระดาษ

แบรนด์สินค้า

ts paper straws

1 )  จุดเริ่มต้นของธุรกิจหรือบริษัท  

ด้วยธุรกิจครอบครัวที่เริ่มต้นมาจากโรงงานผลิตแกนกระดาษซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจตั้ง แต่ปี 25 28 ดำเนินธุรกิจผลิต และ จำหน่ายแกนกระดาษ สำหรับม้วนผ้า ม้วนฟิล์มยืด ม้วนพลาสติก ม้วนกระดาษให้กับหลาย ๆ อุตสาหกรรม

2 ) แนวคิดในการทำธุรกิจ  

ปี 2560 จากปัญหาขยะพลาสติกที่ปลิวลงสู่ทะเลจำนวนมากและส่งผลให้ปลาและสัต ว์น้ำในทะเลตาย คุณนภัสนลิน วีรณรงค์ชยกุล ทายาทรุ่นที่ 2 จึงมีแนวคิดที่อยากจะช่วยแก้ปัญ หาและมีส่วนช่วยโลก จึงได้นำประสบการณ์ที่มีจากการผลิตแกนกระ ดาษมาประยุกต์ โดยนำแกนกระดาษมาย่อส่วน เพื่อลองนำมาใช้เป็นหลอดกระดาษสำหรับดูดน้ำ เมื่อทดลองได้สำ เร็จจึงเริ่มนำดีไซด์และสีสรรเข้ามาผนวกเพื่อให้หล อดมีความหลากหลายและน่ารัก

ts paper straws

 3 ) เริ่มดำเนินธุรกิจในปีใด    

เริ่มศึกษาข้อมูลในปี 2560 แต่เริ่มผลิตจริงในปี 2561

4 ) สินค้า และ บริการมีจุดเด่นข้อแตกต่างอย่างไรบ้าง    

จุดเด่นที่แตกต่างของหลอดกระดาษเราก็คือตัวหลอดกระดาษจะมีความแข็งแรงกว่าทั่วๆ ไป สามารถแข่น้ำได้ยาวนานกว่า 12 ชั่วโมงหลอดไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ไม่ทำให้เค รื่องดื่มเปลี่ยนรสชาดหลอดกระดาษมีความหลากหลายทั้งขนาดและสี มีให้เลือกเย อะมาก

5 ) วางลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้บริการในระดับใด   

ลูกค้าปัจจุบันยังเป็นกลุ่ม โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่ต้องการลดการใช้พลาสติ กลง

6 ) วางกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์แบรน ด์สินค้าและบริการอย่างไรสู่กลุ่มเป้าหมายให้เป็นที่รู้จัก

ปัจจุบันเราขายสินค้าผ่านช่องทาง facebook , instragram, Line และ website ของทางบริษัท กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก คือ การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดีแล ะแตกต่างจากที่อื่นๆ จนปัจจุบัน สินค้าของเราเป็นที่บอกต่อ ปากต่อปาก ค่อนข้างมาก รวมถึงทางเรามีการออกงานโชว์ งานแสดงสินค้า งานเขิญจา กสื่อต่างๆ จึงทำให้แบรนด์ของเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น

7 ) แผนงานในอนาคต      

พัฒนาสินค้าให้มีแตกต่างจากคู่แข่ง และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต

8 ) ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสินค้า และบริการ

ส่วนแบ่งการตลาด ปัจจุบันหลอดกระดาษเริ่มเข้ามาทดแทนหลอดพลาสติกได้บ้างบางส่วนแล้ว ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนคิดว่า ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดของหล อดกระดาษน่าจะประมาณ 20% ของหลอดพลาสติก แต่ในอนาคตคาดว่าส่วนแบ่งการตลาดของหลอดกระดาษจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ

9 ) อัตราการเติบโตของ ธุรกิจ สินค้า และ บริการ

ปัจจุบันการเติบโตของยอดขาย ถือว่าเติบโตขึ้นทุกเดือน                                                                       

10 ) ช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ

  • มีทั้งช่องทาง online และ offline

11 ) ช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ

  ปัจจุบันมีส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา

12 ) วิสัยทัศน์ความสำเร็จของธุรกิจ สินค้า และ บริการ ในวันนี้ และ ในอนาคต

  • ด้วย Vision ที่เราตั้งไว้คือ จาก “แกนกระดาษ” สู่ “หลอดกระดาษ” ที่ดีที่สุด ดังนั้นความสำเร็จของธุรกิจคือ การผลิตหลอดกระดาษที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าได้ใช้ และเกิดความพึงพอใจ จนสามารถเปลี่ยนแปลงสังคม ให้เกิดการหันมาใช้หลอดกระดาษทดแทนหลอดพลาสติกให้ได้มากที่สุด

TS PAPERTUBE47 Soi Sakaengam 29, Rama 2 Road, Samaedum, Bangkhuntien Bangkok 10150
Tel: +66 (0) 2897-0694-8 Tel: +66 (0) 2451-5697 Mob: +66 (0) 95654-1462 Email: apple_tst@hotmail.com Website : www.tspapertube.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *