Sticky

โออาร์ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้การปลูกกาแฟใ นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งยกระดับให้เป็นพื้นที่ผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสตาชั้นนำของโ ลก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟโรบัสตา ภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประ ธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม การผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ร่วมลงนาม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชา ยแดนภาคใต้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ โออาร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเกษ ตรกรรมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเดิมที่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวให้เป็นเกษตรแบบผสมผสาน โดย โออาร์ จะร่วมพัฒนาองค์ความรู้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟ เนื่องจากกาแฟเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เติบโตได้ดีในภาคใต้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตล อดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย การสร้างงาน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรContinue Reading

Sticky

เมื่อวันที่ 14 กันยายน นี้นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2562 ณ ห้องจูบิลี อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งจัดโดยคณะกรรม การพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งในปีนี้ ททท. ได้รับรางวัลประเภทพัฒ นาการบริการภาครัฐ ระดับดี จากโครงการท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว