Sticky

เมื่อวันที่ 14 กันยายน นี้นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2562 ณ ห้องจูบิลี อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งจัดโดยคณะกรรม การพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งในปีนี้ ททท. ได้รับรางวัลประเภทพัฒ นาการบริการภาครัฐ ระดับดี จากโครงการท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว