Day: October 26, 2019

Sticky

“INNOCON BANGKOK 2019” A part of The INTERNATIONAL AIR RAIL TRANSPORT SUMMIT TO SHOWCASE THAILAND’S IMPRESSIVE INFRASTRUCTURE PROJECTS TO GLOBAL INVES TORS More than 500 delegates from 30+ countries to gather in Bangkok on 20th November 2019 for a major conference to be attended by Thailand’s top government ministers andContinue Reading

Sticky

โออาร์ ขยาย โครงการ“ฃวด แลก ยิ้ม”ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ร่วมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรร มการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ ดร.ชญาน์  จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีซี)  ร่วมประชาสัมพันธ์เสื้อยืดอัพไซคลิ่ง  (Upcycling) ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ปตท. สำนักงานใหญ่เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ และกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้มูลค่าของขยะรีไซเคิล โดยเสื้อยืดดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นใยรีไซเคิลที่ได้มาจากขวดพลาสติกใสเพท  (PET)  รีไซเคิลที่สมาชิกโครงการฯ นำมาร่วม โครง การ  “ฃวด แลก ยิ้ม”  ของ โออาร์ ซึ่งจะใช้ขวดพลาสติกใสเพท 12 ใบ ในการผลิตเสื้อยืดอัพไซคลิ่ง 1 ตัว ทั้งนี้ สมาชิกโครงการฯ สามารถใช้คะแนนสะสมจากการแลกขวดนำมาใช้แลกเสื้อยืดอัพไซคลิ่งContinue Reading

Sticky

อ.ต.ก.เปิดตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. (Organic Market) ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่สากล องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพฯ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพ และที่ผ่านมาองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้เปิด “ตลาดเกษตรอินทรีย์” Organic Market ให้เป็นตลาดสำหรับเกษตรกรจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพ โดยดำเนินการจัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในประเทศและต่างประเทศ นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า “อ.ต.ก. ได้ตระ หนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโย บายรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาทางด้านภาคการเกษตร โดยเล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบปลอดภัย ทั้งยัง คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค จึงได้เปิด “ตลาดเกษตรอินทรีย์” Organic Market ให้เป็นตลาดสำหรับเกษตรกรจำหน่ายสินค้าเกษตรอิน ทรีย์คุณภาพปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเป็นทั้งศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งยังเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกร ที่จัดจำหน่ายโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และดำเนินการจัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯ นี้ อ.ต.ก.มีแผนงานดำเนินการพัฒนาเพื่อขยายโอกาสทา งการตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯ โดยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ อ.ต.ก. จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพ อ.ต.ก. หรือ “ตลาดเกษตรอินทรีย์” Organic Market เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ควา มยั่งยืนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรContinue Reading

Sticky

โออาร์ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้การปลูกกาแฟใ นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งยกระดับให้เป็นพื้นที่ผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสตาชั้นนำของโ ลก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟโรบัสตา ภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประ ธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม การผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ร่วมลงนาม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชา ยแดนภาคใต้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ โออาร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเกษ ตรกรรมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเดิมที่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวให้เป็นเกษตรแบบผสมผสาน โดย โออาร์ จะร่วมพัฒนาองค์ความรู้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟ เนื่องจากกาแฟเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เติบโตได้ดีในภาคใต้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตล อดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย การสร้างงาน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรContinue Reading